Henkinen kasvu ja itsetuntemus,  Ihmisyys ja ihmissuhteet,  Oman potentiaalin valjastaminen

Eri ihmistietoisuuden tasoista ja 3 askelta tietoisuuden muutoksessa

Tiedosta:

Ensimmäinen askel on 3D tietoisuuden tunnistaminen ja ymmärtäminen. Tässä kohtaa ihminen huomaa olevansa osallisena kollektiivisessa uhritietoisuudessa, missä yksilön toimintaa ajaa jokin ulkoinen tekijä… yleensä raha ja pelko ja rahan negatiivinen vaikutus ja sukupolvien yli siirtyvät traumat. Ihminen on 3D:ssä menneisyytensä ohjaama tavalla tai toisella ja on antanut voimansa elämänsä  olosuhteille ja ulkopuolisille vaikutteille.

Elämä voi kuitenkin ulkoisesti ja puitteiltaan näyttää hyvältä, mutta yksilö kokee tyytymättömyyttä kahdella tai useammalla elämän osa-alueella ja jonkin asian puuttuvan kokonaan. Tässä tietoisuudessa ihmissuhteet eivät ole itse valittuja ja syvällisiä suhteita ei ole muodostettu. Elämässä on hetkittäin kipinää, mutta ihminen kokee silti olevansa jonkun vankina. Uhritietoisuudessa elämä tapahtuu sen kokijalle, vaikka yksilön vaikutuskenttä yltäisikin laajasti sosiaalisessa kanssakäymisessä. Ongelma tässä tietoisuudessa on vastuunpakoilu, draama ja ohjautuminen ulkoisista motiiveista. Elämä ei ole luomista vaan pakkoa.

Uhritietoisuudessa elämä tapahtuu sen kokijalle

Rakastavia rajoja ei ole tässä tietoisuudessa ja rakkaus sekoitetaan helposti intohimoon. Huonojakin ihmissuhteita ylläpidetään velvollisuudentunnosta tai sosiaalisten paineiden vuoksi. 3D:ssä pyritään manipuloimalla vaikuttamaan kollektiiviin. Manipuloiti on usein pakonomaista ja systemaattista sekä disinformaatioon perustuvaa. Kollektiivia ajetaan nurkkaan pelolla ei rakkaudella. Johtaminen on hajottavaa hallitsemista ja kaaoksen kautta ohjautuvaa. 3D:ssä vallitsee vahva vastakkainasettelu eikä terveelle keskustelulle ole tilaa. Tämän tietoisuuden tarkoitus on kahlita ja tehdä yksilöistä yhden tai useamman järjestelmän orjia. Kaikki mikä 3D:ssä tapahtuu on tavalla tai toisella traumaohjautuvaa. Vain tiedostamalla ja tulemalla vastuulliseksi voi tietoisuus nousta seuraaville taajuuksille.

Vapaudu:

Toinen askel on 4D tietoisuuteen herääminen ja muutokseen ohjautuminen. Tässä tietoisuudessa yksilöt alkavat nähdä asioita joko eri perspektiivistä (kuutiossa on useampi kulma) ja näin enemmän mahdollisuuksia. Ihminen usein havahtuu 4D:hen jonkin elämää järisyttävän kokemuksen myötä. Hän havahtuu ymmärtämään elämän arvokkuuden ja oman kokemuksensa ainutlaatuisuuden. 4D:ssä näkyy myös vastakkainasettelu, mutta totuus ei piiloudu manipulaation alle.

Yksilö alkaa muodostamaan terveempiä rajoja ja luopumaan toksisista elementeistä elämässään. Tämä tietoisuus tuo pintaan menneisyyden käsittelemättömät traumat ja sitäkin kautta haastaa kulkijaa. Tässä tietoisuudessa kuitenkin ihmiseen on syttynyt tiedonjano ja hän haluaa ymmärtää ja tulla ymmärretyksi. 4D:ssä näkyy myös näkymättömän vaikutus. Se mikä ennen näytti pahalta, voi ollakin nyt hyvää ja toisinpäin.

Yksilö alkaa muodostamaan terveempiä rajoja ja luopumaan toksisista elementeistä elämässään

Ihmissuhteet voivat kokea suuria muutoksia tässä kohtaa ja yksilö opettelee aidon rakkauden tuomista osaksi jokapäiväistä elämäänsä. Myös henkisyys tai hengellisyys voi nousta merkittäväksi osaksi yksilön elämää ilman dogmia. Elämän mystisyys kiehtoo siinä samassa missä pahan ja hyvän kamppailu näkyy voimakkaammin. Ihminen alkaa ymmärtää uusia tapoja elää eikä enää halua olla vankina oravanpyörässä, sillä näkee selkeämmin sen mikä maailmaa ohjaa ja häntä itseään on pakonomaisesti ajanut elämässä eteenpäin.

Tässä tietoisuudessa tulee tarve pysähtyä ja yleensä yksilö ajetaankin usein jonkinlaisen uupumusjakson kautta herkistymään omille tarpeilleen. 4D:ssä kokonaisvaltainen hyvinvointi alkaa korostumaan ja yksilö voi hetkessä tehdä suuriakin elämänmuutoksia. Kollektiivinen aivopesu alkaa näkyä ja yksilö ymmärtää jo oman vaikutuskenttänsä merkityksen ja myös siksi pyrkii päätöksillään kohti hyvinvointia. Kuitenkin tässä kohtaa arjen tasapaino saattaa ailahtelevasti muuttua.

Myös traumat tulevat käsiteltäviksi ja sukupolvien yli kulkevat kaavat murtuvat. Yksilö ymmärtää, ettei ole uhri elämässään vaan olosuhteiden kasvatti, mutta itseohjautuvasti oppii päästämään irti siitä mikä ei enää palvele. Tämä näkyy käyttäytymisen muutoksena. Yksilö voi olla jyrkkä rajoissaan ja ehdoton valinnoissaan oman voiman lisääntyessä, mutta samaan aikaan terve rakkaus itseä kohtaan on syntynyt. Tämä kaikki edellä mainittu näkyy sosiaalisissa suhteissa ja muissa elämän osa-alueilla. 4D:ssä haasteet ovat tiedostettuja ja yksilö ottaa vastuun toiminnastaan. Hän myös uskaltaa vaikuttaa kollektiivitasolla tuoden ääntänsä julki ja ajaa oikeuksiaan. Tämä voi näkyä tarpeena herätellä muita näkemään asioita toisin.

4D:ssä haasteet ovat tiedostettuja ja yksilö ottaa vastuun toiminnastaan

Tässä tietoisuudessa myös yksinäisyyden kokemus voi olla läsnä, jos ihminen ei uuden maailmankuvansa myötä löydä automaattisesti samanhenkisiä sosiaalisiasuhteita. Myös tarve vetäytyä yksinoloon ilmenee aika ajoin. 3D:n vaikutteet voivat tuntua raskaalta ja yksilö voi kieltäytyä kokonaan esim. vanhoista tottumuksistaan. 4 D:ssä yksilö on kuin feenikslintu ja hänelle elämä on uudistumista ja menneisyydestä vapautumista.

Luo:

Kolmas aslel on 5D tietoisuudessa luomista ja rakkaudesta ohjautuminen. Ihminen, joka elää tässä todellisuudessa näkee niin menneisyyden kuin nykyhetken ja oman osuutensa olosuhteittensa syntymiseen. Hän ymmärtää, että hänellä on voima vaikuttaa tulevaan nykyhetkestä käsin. Tässä tietoisuudessa mikään ei tapahdu sattumalta eikä mikään ole merkityksetöntä.

Yksilö osaa ohjata mieltään, ajatuksiaan ja toimintaansa saavuttaakseen sen mitä hän kulloinkin aidosti tarvitsee. Pinnallinen halu ei ole enää tarpeen, sillä hän ymmärtää että se mitä hän haluaa, on myös se mitä hän tarvitsee. 5D on ensimmäinen tietoisuus, jossa eheytyminen ja menneisyydestä irtautuminen on tapahtunut ja yksilö on ottanut asemansa todellisuutensa luojana. Kaikki sosiaaliset suhteet ovat valittuja ja yksilö kokee myös voivansa avata todellista herkyyttään ihmissuhteissaan. Yksilö myös pysyy helpommin omassa voimassaan eikä kollektiiviset prosessit estä hänen polkuaan ja kykyänsä luoda.

Aitous, totuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ohjaa tässä tietoisuudessa ja ymmärrys ykseydestä on sisäistettyä. Ihminen tiedostaa olevansa osa suurempaa kokonaisuutta ja elämä on hänelle lahja. Vaikka elämä häntä välillä haastaakin, hän on löytänyt oikeanlaiset työkalut selviytyäkseen muuttuvissa olosuhteissa ja osaa tarvittaessa pyytää apua. Hän ymmärtää myös yksinoloon vetäytymisen merkityksen kuunnellaaksen sisäistä ohjaustaan. Samalla hän tietää milloin liittyä ja antaa valonsa loistaa muille. Hän uudistuu ja uudistaa elämäänsä tarvittaessa ja tietoisesti. Tässä tietoisuudessa rohkeus ja rakkaus omaa elämää kohtaa ajavat toimintaa.

5D on ensimmäinen tietoisuus, jossa eheytyminen ja menneisyydestä irtautuminen on tapahtunut ja yksilö on ottanut asemansa todellisuutensa luojana

5D:ssä yksilö on sisäistänyt todellisen roolinsa – aidon minuutensa, joka on alati kehittyvä. Hän palvelee elämänsä kautta paitsi sieluaan myös muiden ihmisten polkuja. Tässä tietoisuudessa avautuu mahdollisuus ylemmille tietoisuuden tasoille sekä Maailmankaikkeuden todelliselle viisaudelle. 5D:ssä elämä tapahtuu yksilöä varten ja hän toimii rakkaudesta käsin kanssaluojana Kaikkeuden kanssa. Tästä tietoisuudesta käsin luodaan niin uusia ihmiskuntaa palvelevia innovaatioita, yhteiskuntia kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäviä elämäntapoja.

Sekä alemmat tietoisuuden että kolmas ja neljäs dimensio nivuotuvat yhteen 5-6D:n välillä. Viidennen ja kuudennen dimension välillä todellinen harmonia saa alkunsa ja kaikilla maailmankaikkeuden olennoilla on paikkansa. Kuudennesta tietoisuudesta alkaen sotaa ei ole, sillä se ei enää palvele ketään karmisuutensa johdosta eikä yhdenkään olennon polkua. Universaali rakkaus alkaa viidennestä tietoisuudesta ja päättyy 13 tietoisuuden kautta feminiini ja maskuliini prinsisiippien yhdistyessä osaksi ykseyttä ja alkulähdettä.

Alemmissa tietoisuuksissa rakkaus on valinta – ylemmillä tasoilla se on elämäntapa. Se missä tietoisuudessa ihmiset kollektiivisesti elävät on siis valinta, joka syntyy yksilötasolla. Askeleet rakkautta kohti on jokaisen otettava itse, mutta kanssamatkaajia ja tukea on saatavilla kunhan etsii ja löytää juuri ne itselle sopivat toimintaympäristöt. Polku kohti 5-6D:tä voi hetkittäin haastaa rankasti eikä ole helppo. Kuitenkin rakkaudesta syntyvä elämäntapa on kaikkien sisäisten kasvukipujen arvoinen, koska rakkauden polkua kulkeva on vähintäänkin omassa voimassaan elävä läsnäolon ja onnellisuuden ja vaurauden alkemisti.

-Maindo

Ps. Rakas lukija, elämäsi on korvaamaton lahja ja sinussa on suuri voima – muista tämä nyt ja aina. Valitse rakkaus.